Hírlevél

A www.mehpempomagyarorszag.hu weboldal üzemeltetőjének Durst Angéla e.v. HÍRLEVÉL-, VALAMINT CÉLZOTT REKLÁMCÉLÚ ÜZENET KÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

A www.mehpempomagyarorszag.hu weboldal üzemeltetőjének Durst Angéla e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) (székhelye:1042 Budapest, Rózsa utca 11.Ü/6.) az informatikai önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel összhangban a személyes adatok védelme érdekében az adatkezelés rendjét meghatározva az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja:

 

  1. Az adatkezelés elvei

 

Az Adatkezelő személyes adatot - mely az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés – az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén kizárólag hírlevél és célzott reklámcélú üzenet küldése céljából kezel.

Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot Adatkezelő kizárólag csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

A kezelt adatok az alábbiak: név, e-mailcím, születési hely és idő (amennyiben a reklám csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető)

Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti, amennyiben az érintett jelen szabályzat elolvasását követően előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul a hírlevelek valamint a célzott reklámcélú üzenetek küldéséhez és a személyes adatokat megadja és önkéntesen elküldi. Az érintett személyes adatainak megadásával és elküldésével hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban az adatkezelés során összegyűjtse, rögzítse, rendszerezze, tárolja.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy mint adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

  1. Az adatbiztonság

 

Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatfeldolgozást csak az Adatkezelő végzi.

A személyes adatokat adatkezelő adatfeldolgozás céljából nem továbbítja.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja, a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

  1. Az érintett jogai és kötelezettségei

 

Adatkezelő jelen szabályzattal tájékoztatja érintettet, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatinak törlését és zárolását kérheti a info@mehpempomagyarorszag e-mailcímre vagy a 1042 Budapest, Rózsa utca 11. Ü/6. címre küldött kérelmével.

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.

 

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 10

 

A tájékoztatást Adatkezelő kizárólag az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16.§ (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén jogosult megtagadni.

A személyes adatot törölni kell az érintett kérelmén túl akkor is, ha annak kezelése jogellenes, ha az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Az adatkezelési szabályzat betartása az adatkezelő valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.

 

Személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelő a tiltakozást tartalmazó kérelmet a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésében a kérelmezőt tájékoztatja. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

 

Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adott megyei Törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

  1. HÍRLEVÉLRŐL-, VALAMINT CÉLZOTT REKLÁMCÉLÚ ÜZENETRŐL TÖRTÉNŐ LEIRATKOZÁS

A hírlevél, -valamint célzott reklámcélú üzenet küldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a hírlevél,- valamint célzott reklámcélú üzenet küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek nyilvántartásából törölni kell a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására vonatkozó nyilatkozat megérkezésekor. A visszavonó nyilatkozat visszavonását követően hírlevél-,valamint célzott reklámcélú üzenet az érintettnek nem küldhető.

A nyilatkozat az alábbi postacímre küldött levéllel vonható vissza: Durst Angéla e.v./1042 Budapest, Rózsa utca 11. Ü/6.

A nyilatkozat az alábbi e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.